KURSY KWALIFIKACYJNE KKZ

Kurs kwalifikacji zawodowych

Kosmetyczka 514207

Program nauczania
Kurs kwalifikacji zawodowych prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie dwóch kwalifikacji w zawodzie kosmetyczka 514 207.

K1. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
K2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp


Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Absolwent, który uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN z dnia 11.01.2012r. (DZ. U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) oraz certyfikat ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie danej kwalifikacji w zawodzie Kosmetyczka.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji
Liczba godzin w całym cyklu nauczania to:

  • K1 – 840 godzin
  • K2 – 840 godzin

Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie kwalifikacji zawodowych jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji i wynosi odpowiednio 840 godzin dla każdej kwalifikacji.

Wymagania wstępne dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba dorosła pragnąca nabyć nowe lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie może otrzymać:
• osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Cele kształcenia

Absolwent kształcenia będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, ciała dłoni i stóp
  • udzielania porad kosmetycznych
  • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Program nauczania
K1. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym – 70 godz.
– BHP i ratownictwo medyczne – 30 godz.
– podstawy przedsiębiorczości – 20 godz.
– kompetencje personalne i społeczne/trening interpersonalny – 20 godz.
Język obcy w kosmetyce: angielski – 60 godz.
Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce – 80 godz.
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy – 550 godz.
Praktyka zawodowa – 80 godz.

K2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym – 70 godz.
– BHP i ratownictwo medyczne – 30 godz.
– podstawy przedsiębiorczości – 20 godz
– kompetencje personalne i społeczne/trening interpersonalny – 20 godz
Język obcy w kosmetyce: angielski – 60 godz.
Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce – 80 godz.
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała – 550 godz.
Praktyka zawodowa – 80 godz.

W ramach praktyk zawodowych w obydwu kwalifikacjach prowadzone są szkolenia zapewniające odpowiednie przygotowanie do pracy zawodowej i orientację na rynku branżowym. W kwalifikacji K2 szkolenia dotyczą oferty zabiegów SPA oraz różnych technik stylizacji paznokci oraz alternatywnie zabiegów podologicznych.

Część zajęć teoretycznych prowadzona jest w trybie on line.

Sposób i forma zaliczenia
Kurs po zakończeniu nauczania każdej kwalifikacji zawodowej kończy się:

  • egzaminem pisemnym w formie testu wielokrotnego wyboru
  • egzaminem praktycznym z zakresu programowego każdej z kwalifikacji