KURSY ZAWODOWE

  1. Kurs Kwalifikacji zawodowych KKZ

Kurs kwalifikacji zawodowych prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie dwóch kwalifikacji w zawodzie kosmetyczka 514 207.

K1. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
K2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Absolwent, który uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN z dnia 11.01.2012r. (DZ. U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) oraz certyfikat ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie danej kwalifikacji w zawodzie Kosmetyczka.

2. Kurs umiejętności zawodowych KUZ

Kurs umiejętności zawodowych prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji w zawodzie kosmetyczka 514 207.
Kurs umiejętności zawodowych umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w krótszym czasie.
Osoba, która ukończy kurs umiejętności zawodowych i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu).
Każda z części jest odrębną całością i daje możliwość zaliczenia efektów tego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

  • KU1 – Kosmetyka twarzy-Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
  • KU2 – Wizaż i stylizacja – Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy,
  • KU3 – Kosmetyka ciała – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,
  • KU4 – Manicure i pedicure -Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.