POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Pielęgnacji i Wizażu, 30-395 Kraków, ul. Aleksandra Zelwerowicza 14, NIP 6790143322, REGON 122693313(„Administrator”).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@garlacz.com lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe uzyskiwane są bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług Administratora lub kontaktowaniem się z Administratorem przez Klienta.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu udostępniania Klientom usług Administratora, a także dla celów rachunkowych i podatkowych. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Administrator wysyła do Klientów komunikaty marketingowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Administrator, znajduje się specjalny link do rezygnacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 9. Pozyskane przez Administratora dane nie będą profilowane.
 10. Administrator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności, realizację usług informatycznych oraz związanych z przechowywaniem danych, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Administratora. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora. W przypadku przekazywania danych do przetwarzania, Administrator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administratora.
 12. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. 11 powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.
 13. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 14. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 15. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 16. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora.
 17. Klientom przysługuje prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 18. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w przypadku gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Klient się znajduje, a także sprzeciwu w odniesieniu do marketingu bezpośredniego.
 19. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora w przypadku gdy: dane te są nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie chce, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 20. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 21. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 22. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/.

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator nie dokonuje profilowania danych oraz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.
 3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 5. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
  a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z serwisu;
  b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości serwisu;
  c) w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.
 6. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
  a) pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Klienta.
  b) pliki stałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 7. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Klienta.
 8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
 9. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ulepszanie struktury i zawartości serwisu, cele statystyczne, prawidłowe funkcjonowanie oraz optymalizacja korzystania z serwisu.